acem2019delhi.com

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı

Responsive image
Bütün toplumlar tarih sahnesinde var oldukları andan itibaren edebî ürünler ortaya koymuşlardır. Sözlü ve anonim olarak ortaya çıkıp zaman içinde gelişen ürünlerden edebî değer taşıyanlar, “halk edebiyatı” adı altında incelenmiştir.Edebiyat, bir ulusun veya bir dönemin yazar ve şairlerinin ürettikleri eserlerdir. Edebiyatın bir kitabın içinde biçimlenen başlı başına bir etkinlik olarak kavranması daha sonraki bir olgudur. Yazıyı henüz bilmeyen ilk uygarlıklar, heyecan ve kültür miraslarını sonraki kuşaklara sözlü olarak aktarmıştır. Kulaktan kulağa taşınan masallar, anlatılar, bir topluluğun belleği, bir halkın uyduğu kuralların kutsal mirasıdır.Sözlü edebiyat aynı zamanda insanların hangi durumda ne tutum takınacağının, neler yapmaları gerektiğinin örneklerini sunar. Sözlü edebiyatın bu tam anlamıyla eğitici işlevi atasözleri, özdeyişler, bilmeceler ve masallarla ortaya çıkar. Sözlü edebiyat topluluğun ortak ruhudur. Sözlü edebiyat belirli tören kurallarına uyularak gerçekleştirilir. Yazılı edebiyatlara da kaynaklık yapan bu zengin dil ve kültür malzemesi, sosyal ve doğal olaylar çerçevesinde oluşmuştur.Halk edebiyatı ürünleri başlangıçta destanlar, efsaneler, masallar ve halk hikâyeleri şeklinde gelişmiştir. Daha sonra manzum ve mensur olmak üzere iki koldan yürümeye devam etmiştir. Atasözü, ninni, türkü, bilmece gibi şekil ve türlerle zenginleşmiştir. Dil, edebiyatın malzemesini oluşturan sosyal, kültürel ve coğrafî yapı ile sıkı sıkıya bağlı millî bir ögedir. Edebiyatın gelişimi, tarihî, sosyal ve kültürel faktörlerle çok yakından ilgilidir. Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadığı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır.Türk halk edebiyatının çerçevesinin çizilmesi çalışmaları sürmektedir. Bu durum halk edebiyatının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorununu da beraberinde getirmiştir. Halk edebiyatı konusunda daha belirli bir çerçeve ortaya koyabilmek için türlerden değil dallardan hareket etmek gerekir. Günümüzde halk edebiyatı denildiği zaman üç ayrı dal düşünülmektedir: Anonim halk edebiyatı, dinî-tasavvufî halk edebiyatı, âşık edebiyatı.Bu kitapta halk edebiyatının kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla genel çerçevesi çizildikten sonra anonim Türk halk edebiyatı nazım ürünlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Giriş bölümünde halk edebiyatının oluşumu ve kaynakları üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde halk edebiyatının genel çerçevesi ana hatlarıyla çizilerek İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, İslâmiyet sonrası Türk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, dinî tasavvufî halk edebiyatı ile âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı değerlendirilmiştir. İkinci bölümde halk edebiyatı biçim ve tür, üçüncü bölümde üslûp, dördüncü bölümde içerik yönünden incelenmiştir. Beşinci bölüm anonim halk edebiyatı nazmına ayrılmıştır. Altıncı bölümde motiflere, yedinci bölümde terimlere, sekizinci bölümde genel hatlarıyla halkbilimine yer verilmiştir.Halk edebiyatıyla ilgili olarak araştırmacılar, bugüne kadar birçok önemli araştırma yaptılar. Onlara şükran borçluyuz.Halk edebiyatını ve anonim Türk halk edebiyatı nazmını, genel çizgileriyle belirleyip, bir kültür varlığı olarak tanıtıp, gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev bildik. Bu tür çalışmalarda eksiklerin bulunması kaçınılmazdır. Alanla ilgili çalışanların katkıları bize daha sonraki çalışmalarımızda rehber olacaktır.
YAYIN TARİHİ:
2016-02-08
DOSYA BOYUTU:
8,16
ISBN:
6054454600
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Erman Artun
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı PDF

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Erman Artun. Okuyabilirsin Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...r edebiyattır. Anonim Halk Edebiyatı'nda halk hikâyeleri önemli yer tutar ... Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri... - Kadim Dostlar ™ Forum ... . Erman Artun. Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadğı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır. Anonim Türk Halk Edebiyatı. Güncelleme: 29 Temmuz 2009 Gösterim: 33.103 Cevap: 2. Manzum Eserler. Anonim Halk Edebiyatı'nın şiir özellikleri taşıyan ürünleridir. Mani. Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle d ... Anonim Halk Edebiyatı - Edebiyat Öğretmeni ... . Mani. Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. Anonim Olmayan Halk Edebiyatı, islamiyetin kabulünden sonra iki kola ayrılmıştır: bunlardan birincisi Aşık Edebiyatı, ikincisi ise Tasavvuf Edebiyatı ya da Tekke Edebiyatıdır. Kitabın giriş bölümünde anonim halk edebiyatının sınırları genel hatlarıyla çizilmiştir. Halk edebiyatının oluşumu özetlenerek anonim Türk halk edebiyatı tanımlanmış ve ana başlıklarla tasnif edilmiştir. 1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür. II. Genellikle 7'li hece ölçüsüyle söylenir. Tekerleme V. Türkü Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? ANONİM TARZI TÜRK HALK EDEBİYATI Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu, sözlü geleneğe dayalı edebiyattır. Aksine halk edebiyatı türlerindeki her bölümün kendine göre bir görevi vardır. *****anonim halk şiirinde türkü. Türkü Türkü kelimesi, Türk ve "-î" nispet ekinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. HALK HİKAYESİ. Halkın ortak duygularını yansıtan , kuşaktan kuşağa. aktarılan hikayelerdir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ise sav sözcüğüyle. karşılanır. Tecrübe ve mantığa dayalıdır. İslam'dan önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyattır. Anonim Halk Şiiri. Söyleyeni belli olmayan ürünlerin oluşturduğu Halk şiirinin bir koludur. Onlara şükran borçluyuz.Halk edebiyatını ve anonim Türk halk edebiyatı nazmını, genel çizgileriyle belirleyip, bir kültür varlığı olarak tanıtıp, gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev bildik. Anonim halk edebiyatı ürünleri milli bir karaktere sahiptir. Anadolu sahasındaki anonim edebiyat, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının İslam kültürü içindeki devamıdır. 21.25 TL. Bu kitapta halk edebiyatının kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla genel çerçevesi çizildikten sonra anonim Türk halk edebiyatı nazım ürünlerinin tanıtılması amaçlanmıştır....